Dekoase.com; Luodinkestävät liivit ja suojaliivit

Dekoase.com

- Aseharrastajan Asialla -

Luodinkestävät liivit ja suojaliivit

Suojaliivit suojaavat liivin tyypistä riippuen teräaseiden viilloilta, sirpaleilta, teräaseiden pistoilta tai ampuma-aseiden luodeilta. Siviilikäytössä suojaliivin suojaustason tulisi olla riittävä tavallisimpia käsiasekalipeereja vastaan ja suojata myös teräaseiden pistoilta. Vartijakäytöön sopiva suojaliivi kestää säännöllistä käyttöä useita vuosia.

 

Dekoase.com - VERKKOKAUPPA

HUOM! Tämä sivusto ei ole enää toiminnassa, Dekoase.com on siirtynyt verkkokaupparakenteeseen:

Dekoase.com 2014 - verkkokauppa

 

Uudistettu verkkokauppa korvaa vanhan sivuston, ja tilauksia voi tehdä jatkossa vain verkkokauppajärjestelmän kautta.

Luotiliivien antama suoja ampuma-aseiden luoteja vastaan muodostuu kahdesta osa-alueesta; luodin pysäytyskyvystä ja iskuenergian absorbointikyvystä. Luodin pysäytyskyky tarkoittaa luodin lennon pysähtymistä liivin suojapaneeliin, jolloin luoti ei aiheuta haavakanavaa. Iskuenergian absorbointikyvyllä tarkoitetaan luodin liike-energian neutralointia liiviin rakenteeseen sen sijaan, että iskuenergia kohdistuisi liivin takana olevaan kudokseen.

Luonnollisesti kudoksia rikkova ja verenvuotoa aiheuttava haavakanava on ampumavammassa erittäin merkittävä vaurio, ja sen syntyminen saadaan estettyä tehokkaasti luotiliiveillä. Kudokseen kohdistuva iskuenergia on kuitenkin myös hengenvaarallista ja sen täydellinen eliminointi pehmeillä suojaliiveillä on käytännössä mahdotonta. Tämä tarkoittaa, että joustavaan luotiliiviin ammutusta luodista aiheutuu aina jonkinasteisia iskuenergian tuottamia vammoja. Lievimmässä tapauksessa (esimerkiksi .22lr tai .25ACP) seurauksena voi olla luotiliivin suojausluokasta riippuen vain mustelma, tehokkaimmat kalipeerit taas saattavat aiheuttaa luunmurtumia ja jopa tappavia sisäelinvaurioita kudokseen kohdistuvan pistemäisen iskun seurauksena.

Vaaratonta laukausta pehmeisiin suojaliiveihin siten ei ole. Vaikka luotiliivi pysäyttääkin luodin etenemisen, osumasta syntyvät iskuenergian aiheuttamat sisäiset vammat voivat olla tästä huolimatta tappavia.

Energian absorbointikyky on sitä parempi, mitä lajemmalle alueelle suojapaneeli levittää luodin iskuenergian. Pehmeiden luotiliivien suojaustaso paranee liivin paksuuden kasvaessa. Jäykempi suojapaneeli absorboi enemmän energiaa ja levittää paneelin taakse kohdistuvan voiman suuremmalle alueelle. Suojapaneelin paksuuden lisääminen jäykistää paneelin rakennetta, jolloin suoraan osumakohdan takana olevaan kudokseen kohdistuu pienempi pistemäinen isku. Absorbointiperiaate on sama myös muiden iskujen tapauksessa, eli esimerkiksi lyönti tai potku vaimenee suojaliiviin sitä tehokkaammin mitä jäykemmästä eli korkeamman suojaustason liivistä on kyse.

2011 käytössä olevat ballistiset kuidut:


Pehmeisiin luotiliiveihin käytetään nykyisin pääasiallisesti kolmeen tyyppiin kuuluvia ballistisia kuituja:

Aramid UD: Aramid-tyypin kuidut olivat ensimmäisten nykyaikaisten luotiliivien materiaali ja ne ovat edelleen suosituimpia ballisten liivien materiaalia. Aramid kestää hyvin kemikaaleja ja lämpöä ja se on lujuuteensa nähden kevyttä. Aramid-kuiduista tehdyt ballistiset paneelit ovat tyypillisesti suhteellisen pehmeitä, mikä lisää käyttömukavuutta mutta vastaavasti huonontaa liivien suojaustehoa iskuja ja potkuva vastaan. Aramid-kuitujen kauppanimikkeitä ovat mm.Dupond Kevlar ja Teijin Twaron.

PE UD: Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) on uusi ballistinen kuitumateriaali. PE UD on erittäin kestävää, kevyttä, UV-säteilyn kestävää, kosteutta hylkivää ja vedenkestävää. UHMWPE – rakenteiset paneelit absorboivat erittäin tehokkaasti iskuenergiaa.

Dyneema: Dyneema on uusi ballistinen kuitu, josta valmistettujen paneeleiden etuna on ohuus. Dyneema on ohuudestaan huolimatta kuitenkin suhteellisen jäykkää verrattuna paksumpiin Aramid-kuituihin.

Luodinkestävien liivien suojausluokat:


Luodinkestävät liivit luokitellaan teknisten ominaisuuksien perusteella useisiin suojaustasoihin. Yleisimmin käytetty luokittelustandardi on amerikkalainen NIJ (National Institute of Justice Ballistic Standards). NIJ-standardin mukainen luokittelu huomioi luodin pysäytys- ja iskuenergian absorbointikyvyn henkilösuojaukseen tarkoitetuissa luotiliiveissä, jotka ovat kuiturakenteeseen perustuvia pehmeitä materiaaleja.

NIJ I: .22 lr High Velocity 40 grain Lead 1090 ft/sec, .38 Special 158 grain RNL 900 ft/sec

NIJ I –luokitusta ei pidetä nykyisin enää luodinkestävän liivin vaatimuksia täyttävänä, koska se ei kestä nykyisen poliisi- ja armeijastandardin mukaista 9mm parabellum-laukausta. Luodinkestäviä liivejä enää valmisteta NIJ I –tasoisina, vaan kyseistä suojaustehoa teknisesti vastaavat varusteet ovat sirpalesuojaliivejä yms. suojavarusteita

NIJ IIA: 9mm parabellum 124 grain FMJ 1130 ft/sec, .357 magnum 158 grain JSP 1300 ft/sec

NIJ II: 9mm parabellum 124 grain FMJ 1215 ft/sec, .357 magnum 158 grain JSP 1445 ft/sec

NIJ IIIA: 9mm parabellum 124 grain FMJ 1450 ft/sec, .44 magnum 240 grain SWC 1450 ft/sec

Standardin määritelmässä mainitut kalipeerit edustavat ballistisen uhan maksimia, liivi suojaa myös kaikilta alhaisemman tehon kalipeereilta. .45 ACP ja .40 S&W ja muut normaalit käsiasekalipeerit luokitellaan patruunan energian perusteella, ominaisuuksiltaan poikkeukselliset patruunat kuten läpäisykykyiset 7,62 Tokarev ja .357 Sig energian ja läpäisykyvyn perusteella.

NIJ III ja IV-suojausluokkien luotiliivit perustuvat koviin suojalevyihin eli keraamiseen tai polymeeripohjaiseen erikoismateriaaliin, joka lisätään irtonaisena suojalevynä pehmeän suojapaneelin päälle. Valmistusmateriaalista riippuen kovat III ja IV-tason lisälevyt painavat vajaasta kahdesta kilosta useampaan kiloon kappaleelta.

NIJ III: .30 cal .308 / 7,62 NATO 147 grain M80 2800 ft/sec

NIJ IV: .30 cal 30-06 166 grain M2 Armor Piercing 2900 ft/sec

HUOM! Ballististen paneeleiden valmistusmateriaali tai fyysinen olemus ei vaikuta NIJ-standardin mukaiseen suojausluokkaan. Esimerkiksi silkkikankaasta (joka oli ensimmäisten luodinkestävien liivien materiaali 1800-luvulla) voidaan edelleen valmistaa NIJ-suojausstandardin täyttäviä luotiliivejä, mutta paneeliden paksuus ja orgaanisen materiaalin hankala huollettavuus tekisi esimerkiksi NIJ II-standardin täyttävästä silkkirakenteisesta liivistä erittäin epäkäytännöllisen. Vastaavasti, NIJ III tai NIJ IV -tason suojaus voidaan saavuttaa myös pehmeillä paneeleilla, mutta paneelien paksuus tekisi niistä käyttökelvottomia henkilösuojauksessa.

Niinsanotut traumalevyt ovat normaalisti muutamia millimetrejä paksusta teräslevystä valmistettuja pehmeän suojaliivin päälliskankaan taskussa pidettäviä lisälevyjä, jotka eivät ole yksinään luodinkestäviä mutta suojapaneelin päälle asetettuina levittävät iskuenergian laajemmalle alueelle ja vähentävät täten osumasta aiheutuvia vammoja (traumalevy ei kuitenkaan nosta liivin virallista suojausluokkaa, koska levyn peittoalue on suhteellisen pieni). Traumalevy suojaa etupuolella rintalastaa ja palleaa ja selkäpuolella selkärankaa, jotka ovat herkkiä iskulle. Keraamisista suojalevyistä tavallinen traumalevy eroaa kuitenkin merkittävästi siinä, että se ei kestä yhtään osumaa ilman muodonmuutosta, ts. levy taipuu osumakohdasta metallille tyypillisellä tavalla. Traumalevy on edullinen lisävaruste, mutta suhteellisen pienestä koostaan huolimatta se kuitenkin vaikeuttaa vartalon taivuttamista.

Suojausluokkien käytännön erot:


Luotiliivien suojausluokitus perustuu suojapaneelin absorboimaan energiamäärään eli käytännössä paneelin takana olevaan kudokseen kohdistuvan iskuvoiman aiheuttaman vamman vakavuuteen. Kuten edellä todettiin, luodin osuma pehmeään suojaliiviin aiheuttaa aina vamman, ja liivien luokitus arvioi tämän vamman vakavuutta suhteessa käytettyyn kalipeeriin. Suojaliivin absorbointikykyä mitataan käytännössä pukemalla liivi koeammunnoissa pehmeästä savesta tai vahasta koostuvan kappaleen päälle ja mittaamalla materiaaliin syntyvää iskuenergian tuottamaa painaumaa.

Yleinen harhaluulo luotiliivien suojausluokista puhuttaessa on uskomus, että alhaisemman suojausluokan liivit eivät pysäyttäisi tehokkaampien käsiasekalipeerien luoteja. Esimerkiksi NIJ IIA -tason luotiliivi, joka virallisesti pysäyttää vain .357 Magnumin, pysäyttää kuitenkin aivan samalla .44 magnumin, .454 Casullin, .50 AE:n (Desert Eagle) tai .500 S&W Magnumin. Eli huomattavasti tehokkaamman kalipeerin normaali tylppäkärkinen luoti ei siis läpäise liiviä. Tehokkaampi kalipeeri saattaa rikkoa liivin osumapinnasta hieman useamman kuitukerroksen kuin ”virallisen maksimikalipeerin” osuma, mutta ei läpäise liiviä yhtään paremmin kuin heikommat kalipeerit. Minkä tahansa tavanomaista patruunaa ampyvan käsiaseen luodin pystäytyskyky ei siis ole moderneille luotiliiveille ongelma, kunhan kyseessä ei ole suojaliivien läpäisemiseen tarkoitettu erikoisluoti (ts. terävällä kärjellä, teflon-pinnoitteella tai kovametallitapilla varustettu erikoisammus).

Luotiliivien suojausvaikutuksen toinen osa-alue eli iskuenergian absorbointikyky on olennainen ero eri suojausluokkien välillä. Nykyisin vanhentunut NIJ I -suojaustaso absorboi .38 specialin iskuenergiaa riittävän tehokkaasti, että liiviä käyttävä henkilö todennäköisesti selviää osumasta hengissä ( vaikkakin joutuu lähtökohtaisesti sairaalaan esimerkiksi kylkiluiden murtumisen takia). Sen sijaan samaa luotia käyttävä, mutta tehokkaammaksi ladattu .357 magnum aiheuttaa laskennallisesti enemmän tuhovaikutusta, joten .38 specialia vastaavan iskuenergian absorboinnin saavuttamiseksi suojapaneeliin on lisättävä paksuutta (kuitukerroksia), jolloin liivin taso nousee NIJ IIA tai NIJ II-luokkaan. Suhteellisen teräväkärkinen 9mm parabellum vaatii latauksen tehosta riippuen NIJ IIA, NIJ II tai NIJ IIIA suojaustason (HUOM! terävähkö ja suurinopeuksinen suhteellisen pienen läpimitan omaava 9mm luoti voi siis nimenomaisesti läpäistä ohuemman paneelin). Huomattavasti 9mm luotia painavammalla, mutta hitaasti lentävällä luodilla ladattu .45 ACP taas absorboituu NIJ IIA tai NIJ II tason suojapaneeliin eikä se normaalilatauksella käytännössä läpäise edes NIJ I tason liiviä.

Luotiliivien suojaama pinta-ala vaihtelee jonkin verran liivin käyttötarkoituksesta riippuen. Vaatteiden alla käytettävät concealable-liivit voivat suojata ainoastaan vartalon etuosan ja takaosan, jolloin kylkien päällä on ainoastaan liivin päälliskangas tai kiinnitysnauhat, tai tarjota 360° suojauksen jolloin suojapaneelit peittävät myös kyljet. Kyljet peittävä 360° suojaus ei lisää merkittävästi liivien hintaa tai painoa, joten se on erittäin suositeltava erityisesti tilanteissa joissa liivin käyttäjään kohdistuu ensisijaisesti muuta väkivallan uhkaa kuin ampuma-aseiden käyttöä.

Vaatteiden alla käytettävän liivin suojapaneelit ulottuvat sekä edessä että takana suunnilleen vatsan puoliväliin, mikä saattaa vaikuttaa hieman lyhyeltä. Syynä tähän on käyttömukavuus, koska tällöin liivin käyttäjä voi istua ilman, että suojaliivi pullistuu vaatteiden alla.

Vaatteiden päällä käytettävistä sotilastyypin liiveistä poiketen vaatteiden alla käytettävien liivien suojapaneelit eivät myöskään ulotu hartioiden ylitse, vaan etupuolen paneeli ulottuu suunnilleen solisluiden tasolle ja lisäksi kaula-aukon kohdalle paneelin yläosaan on uurrettu jonkin verran syvennystä. Tähän on syynä, että hartian ylitse ulottuva suojapaneeli olisi selvästi nähtävissä vaatteiden läpi, mikä ei ole suositeltavaa. Suojaliivien käytön selvä havaittavuus saattaa nimittäin synnyttää agressioita.

Suojaliivin valinta:


Suojaliivin käyttäjän kannalta tehokkaampi suojausluokka jäykistää liiviä jonkin verran, joskaan käytännössä ero NIJ IIA ja NIJ II tai NIJ II ja NIJ IIIA-tasojen välillä ei ole kovinkaan merkittävä. Myös korkeamman suojausluokan paksumpien suojapaneeleiden aiheuttaman painonlisäys on käytännössä merkityksetön.

Suojaliivi on epämukava lähinnä hiostavuutensa takia, mikä ei kuitenkaan ole sidoksissa suojausluokkaan eli liivin suojapaneeleiden paksuuteen, sillä kaikkien suojatasojen paneelit eristävät lämpöä. Suojaliivi on siten suojaustasostaan riippumatta yhtä epämukava kuumissa olosuhteissa. Hiostavuuteen voidaan jonkin verran vaikuttaa pukemalla liivi mahdollisuuksien mukaan väljästi eli jättämällä sen alle ilmarako. Tämä voi puoltaa suuremman koon valintaa liiviä hankittaessa.

Korkeamman suojausluokan liivissä on enemmän ballistista kuitua, joten sen hinta muodostuu jonkin verran alempaa suojausluokkaa korkeammaksi, mutta hintaero ei ole merkittävä useita vuosia käytettävän varusteen hankinnassa.

Koska Suomessa suojaliivejä käyttävä vartija, järjestyksenvalvoja yms. henkilö joutuu hyvin harvoin uhatuksi saatikka ammutuksi ampuma-aseella, suojaliivin ensisijainen toiminnalllinen tehtävä on suojata käyttäjää muulta väkivallalta eli lyönneiltä, potkuilta ja mahdollisilta teräaseiden viilloilta ja pistoilta. Koska iskuenergian absorbointikyky on sitä parempi mitä paksummat suojapaneelit ovat kysymyksessä, liivin tuottama käytännön hyöty tukee NIJ II tai NIJ III –tason liivin hankintaa. Lisäksi on huomioitava, että potkujen ja iskujen kohdistuessa usein kylkiin, suojaliivissä kannattaa tästä syystä suosia 360° peittoa, joka suojaa käyttäjän kyljet.

Pehmeiden luotiliivien viiltosuojausominaisuudet ovat erinomaiset, koska suojapaneeleiden kuidut ovat erittäin kestäviä ja lisäksi luodinkestävä paneeli on suojaustasosta riippumatta huomattavan paksu; kymmeniä kuitukerroksia.

Teräaseiden pistot ovat kuitenkin huomattavasti vaarallisempia, koska terävä esine läpäisee periaatteessa tavallisen suojaliivin ballistisen kuidun vastaavalla tavalla kuin normaalin kankaan kuidun terävän kärjen painuessa kuitujen väliin. Suojapaneeli estää kuitenkin merkittävästi piston tunkeutumista ja absorboi iskun energian itseensä, eli liivin mahdollisesti läpäisevä pisto jää lyhyeksi ja heikoksi. Liivin tarjoama suoja pistoja vastaan on siten sitä parempi mitä paksummasta paneelista (eli korkeammasta suojausluokasta) on kyse. Ballistisen paneelin yksittäisten kuitukerrosten laminointi parantaa huomattavasti pistoresistenssiä erityisesti paneeliin vinossa kulmassa kohdistuvien teräaseen iskujen osalta, mutta pistosuojastandardien mukainen pistosuojaus edellyttää kuitenkin suojapaneeleihin tehtäviä rakenteellisia muutoksia. Pistosuojapaneelit ovat samalla luodinkestäviä, mutta tavallisiin paneeleihin verrattuna ne ovat paksumpia ja valmistushinnaltaan selvästi kalliimpia.

 

www.dekoase.com